Friday, May 7, 2010

Hanumaan


                                                     Surya ko khate Hanumaan
                                                     Shri Ram se bhet
                                           Shri Ram se mudrika lete hue.

                                            Samundra langhan ke taiyari

                                                       Sursa ke mukh mein
                                                           Samundra langhan ki taiyari
                                                         Lankini per prahar
                                            Ashok Vatika mein
                                                            Vishal roop ka pradarshan karte hue
                                                 Ashok Vatika vidhvansh
                                                        Lanka dahan
                                                    Sitase churha mani late huae
                                                              Meghnath per shila prahar
                                                  Makri apsara uddhar
                                                  Parvatdhari Hanumasn

0 comments:

Post a Comment

Followerswww.netspend.com
Free Image Editor
Facebook Login
www.lawnmowerclass.com
www.gmail.com
www.craigslist.com

Free Advertising


www.netspend.com
Free Image Editor
Facebook Login
www.lawnmowerclass.com
www.gmail.com
www.craigslist.com